ARCHIEFWET 1995 PDF

ARCHIEFWET EBOOK | The First Pdf. Title, De archiefwet in trefwoorden. Pocketreeks informatiebeleid. Contributor, Rob Kramer. Edition, 4. Publisher. In tegenstelling tot de Archiefwet is onder meer de belastingwetgeving wel van Wet archiefbeheer De overheid is volgens de Archiefwet verplicht om. Preservation of Government Information The Archives Act (Archiefwet ) 35 and Archives Decree (Archiefbesluit )36 regulate the filing.

Author: Kagatilar Goltinris
Country: Trinidad & Tobago
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 5 April 2016
Pages: 65
PDF File Size: 15.21 Mb
ePub File Size: 18.53 Mb
ISBN: 647-9-50320-350-7
Downloads: 97489
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mikara

Dit betekent uiteraard dat de handelingen die bij die actor opgesomd worden ook alleen op die universiteit en betrekking hebben.

Archiefwet 1995

De openbare universiteiten handelen door middel van organen die zijn bekleed met openbaar gezag. Het adviseren van het stichtingsbestuur over de richtlijnen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel en het personeelsbeleid. Het vaststellen en wijzigen van nadere regels voor inrichting, bestuur en beheer van de universiteit.

CRIHO nagegaan hoeveel studietijd de verzoeker nog als student ingeschreven kan zijn. De statuten en wijzigingen daarvan dienen op grond van art. De Rijksarchiefdienst bestond uit een centrale directie, de elf Rijksarchieven in de provincie en het Algemeen Rijksarchief. Het besluiten op ingediende beroepen tegen beslissingen van universitaire bestuursorganen.

De universiteitsraad moet bij het vaststellen van de universitaire begroting zie handeling 12 rekening houden archoefwet de facultaire begrotingsplannen.

Het geven van inlichtingen en informatie over onderwijs en wetenschapsbeoefening van de vakgroep aan derden. Archiefwet the purpose was to gain insight into the archidfwet of operation; and what might be needed to be able to observe the requirements of the Archive Act. Het toekennen van toelagen of tegemoetkomingen aan leden van de bestuursraad.

Cultural Heritage Inspectorate visits Caribbean Netherlands – BES Reporter

Het aangaan van overeenkomsten met gereformeerde kerken in Nederland inzake de opleiding tot predikant in de faculteit der godgeleerdheid. Het BSD bevat een voorstel voor bewaring of vernietiging van de bescheiden die het resultaat zijn van handelingen van actoren, met name de bestuursorganen van de universiteiten, op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs.

  HP VP6321 MANUAL PDF

Bepaalde taken en bevoegdheden met betrekking tot de begroting, jaarverslagen, onderwijs- en examenregelingen en de wetenschapsbeoefening zijn van het bestuur en de raad van de faculteit overgegaan op het bestuur en de raad van de subfaculteit of het cluster.

Het vaststellen van een voorstel voor de minister om de inschrijvingsmogelijkheid van een cursus op te schorten indien de organisatorische en technische capaciteit van de onderwijseenheid die noodzaakt OU.

De zorg voor de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek zijn echter geworden tot twee gescheiden processen. Het besluiten tot het inrichten van een subfaculteit of andere lagere bestuurlijke eenheden clusters bij de medische wetenschappen; deze in archifewet met het bestuur van het Academisch Ziekenhuis en regelen van het bestuur ervan.

Hiertoe worden ook gerekend betalingsregelingen. Het besluiten collegegelden voor studenten en auditoren die in de loop van het collegejaar inschrijven te verlagen. Aanvankelijk behoefde het bestuursreglement de goedkeuring van de minister; deze goedkeuring kon stilzwijgend gebeuren.

Het beslissen op beroepen van het college van bestuur of de raad van bestuur van het academische ziekenhuis ten aanzien van besluiten van de ander, die geacht worden in strijd te zijn met de gezamenlijke belangen. Het in de handeling onder d. In my two previous articles see the archives on pdf for archiving pdfa i discussed the benefits of this archival format and how to create and validate pdfa. Handelingen die betrekking hebben op beleidsvoorbereiding, -bepaling en -evaluatie. Het gevraagd en ongevraagd adviseren over onderzoeksaangelegenheden aan faculteitsbesturen, en -raden, vakgroepbesturen en besturen van onderzoekinstituten en -scholen.

Het, na het voorstel van de benoemingsadviescommissie en eventueel na overleg met zusterfaculteiten, adviseren van het college van bestuur over benoemingen van hoogleraren. Het houden van vergaderingen door de verschillende actoren archiiefwet gerekend tot handelingen inzake het vaststellen ven beleid en de agenda’s en verslagen van de vergaderingen worden dientengevolge bewaard.

A second aspect of the decision for a certain strategy depends on the requirements of the future user. Een handeling die als gevolg van de betrokkenheid van meerdere actoren in het BSD is opgesplitst, heeft aan archiwfwet nummer een letter toegevoegd gekregen.

  EAE TEXTBOOK ECHOCARDIOGRAPHY PDF

Het Algemeen Rijksarchief werd in de tussentijd omgevormd tot Nationaal Archief.

The dictionary section has over cross-referenced entries on important personalities, politics, economy, foreign relations, religion, and culture. Creating archiveready pdf files callas software gmbh. Het benoemen en ontslaan van leden en voorzitter decaan van het faculteitsbestuur. Het rapport institutioneel onderzoek en het basisselectiedocument zijn de archiffwet van onderzoeken bij de openbare universiteiten en de bijzondere universiteiten, die in respectievelijk en zijn verricht door Ascon Spieksma en Jan van der Meer van het bureau Breddels en Archiefweh.

De archiefwet in trefwoorden – Google Books

Het, na advies van het college van decanen en de betrokken faculteitsraden, besluiten op het aangaan van overeenkomsten tussen instellingen inzake samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek. Doordat er een grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren. Onder deze handeling worden de digitale gegevensbestanden over studenten verstaan waarin archietwet. De instellingsbeschikking bevat regels omtrent de taak en bevoegdheden, de samenstelling en de instellingstermijn.

De Archifewet van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; Gelet op artikel arcchiefwet, tweede lid, onder b, van de Archiefwet ; De Raad voor Cultuur gehoord advies van de Raad voor Cultuur van 4 novembernr. Bij de belangrijkste actoren komen de paragraaftitels uit het RIO als tussenkopjes terug. Het, op voordracht van het college van bestuur, benoemen van de leden van de onderwijs- en de onderzoekscommissie.

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. Hetgeen voldoet aan de selectiecriteria dient te worden overgebracht en is gewaardeerd met B ewaren.

De reeds ingezette ontwikkeling naar samenwerking, het opzoeken van nieuwe doelgroepen en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten werd eind jaren negentig gekoppeld aan de steeds minder bevredigende arcihefwet van veel Rijksarchieven.